Život sa dva jezika

 

Dvoježično okruženje daje djeci mogućnosta da osjećaju pripadnost različitim kulturnim krugovima, jer život sa dva jezika je takodje i život sa dvije kulture koje se odlikuju tim jezicima.

 

Dvoježicnost može samo biti korisno za identitet djeteta, gdje se oba jezika i kulture u svakodnevnom životu smatraju dragocenim.

 

Za večinu djece koja su normalno odgajana, dvoježicnost ne predstavlja problem.

 

Kada su djeca od rođenja konfrontirana sa dva jezika, mogu da ih nauče besprekorno i bez akcenta.To može uspjeti i kada se dijete suoči sa drugim jezikom prije početka školovanja.

 

Značaj maternjeg jezika

Jezik je sredstvo koje služi da svoje znanje prenesemo svijetu, i da se razumjemo sa ostalima.

 

Maternji jezik nosi sa sobom kulturno znanje što znači da se

sticajem njega, razvijaju duhovne i društvene osobine deteta.

 

Ako se dijete može koristiti znanjem maternjeg jezika, onda će razviti i predispozicije i vještine za učenje drugog jezika.

 

Ako se maternji jezik zapostavi, samim tim i opće govorne funkcije opadaju.

 

Djeca koja uče drugi jezik, to čine uvijek na osnovu dotadašnjeg jezičkog iskustva iz maternjeg jezika. Ne smiju ostaviti razvoj maternjeg jezika, nego dodatno moraju učiti drugi jezik.

 

Odnosi u različitim porodičnim konstelacijama

Stabilnost jezika zavisi od ponude slušanog jezika , i od praktične primjene jezika. Pritom je porodična konstelacija od največeg značaja:

  1. Ako samo jedan roditelj ne govori njemački, trebalo bi da svaki roditelj sa djetetom govori svojim jezikom, i u istim situacijama da koristi isti jezik.Razlika između jezika treba da bude primjetna za dijete.
  2. Ako oba roditelja ne govore njemački treba da vode računa o tome da dijete u potpunosti nauči svoj maternji jezik, njemački tada treba forsirati u dobu razvića djeteta i u njegovom slobodnom vremenu.
  3. Ako roditelji govore različitim jezicima, trebalo bi da se dogovore oko zajedničkog jezika koji će koristiti, i kojim se najbolje sporazumevaju (to ne mora da bude njemački).Taj jezik bi djete trebalo koristiti kući. Njemacki bi se kao drugi jezik koristio van kuće.
  4. U posebno teškim slučajevima treba naći individualna rješenja za te porodične situacije, najbolje uz pomoć stručnih savjetnika, koji mogu ocijeniti socijalnu situaciju i jezičku problematiku porodice.

 

Moguče poteškoće

Normalno je da kod djece koja govore dva jezika fond riječi jednog od ovih jezika bude manji. Gramatika se u svakom slučaju razvija normalno.

Roditelji bi trebalo da se pobrinu za to da se dijete osječa sposobnim da koristi oba jezika.Onda se razvija snažna motivacija kod djeteta da nauči oba jezika.

Pod nepoviljnim uslovima ponude dva jezika može i pored normalnih uslova za razvoj govora doći do otezanog razvoja, naročito kod osjetljive djece. Takođe može doći i do uslovljenih smetnji u razvoju govora. Kada razvoj govora ne teče u skladu sa starošću, trebalo bi se posavjetovati sa logopedom.

Odrastanje sa jednim jezikom može biti povoljnije nego odrastanje sa dva, ako postoji poremećaj u razviću (n.p.r. smetnje na čulu sluha, duhovni poremećaj).

U ovakvim slučajevima savjetuje se roditeljima u zavisnosti od odluke o jedno ili dvojezičnom odgajanju konsultirati dječjeg lječnika i logopeda.

 

Gdje ima savjetovanje?

– im Bayouma – Haus

Gesundheitsprojekt für MigrantInnen

Frankfurter Allee 110

10247 Berlin

Tel.: 29049136, Fax: 2904129

 

– in der Beratungsstelle für Hör- und Sprachbehinderte

BA Friedrichshain-Kreuzberg

– u savjetovalištu za pacijente sa smetnjem na čulu sluha i govora u Berlinu-Fridrihshajnu

Koppenstr. 38-40, 10243 Berlin

Tel.: 90298 2824, Fax: 90298 2060

 

– in der Sprachberatungsstelle BA

Reinickendorf, Teichstr. 65. 13407 Berlin

Tel.: 90294 – 5035

 

-kod dečjeg lječnika Vašeg povjerenja

 

-kod logopedkinja/logopeda međukulturnih projekta / savjetovališta ili kod njih u ordinaciji

 

Autori:

Dr. Kerstin Maul (lječnica za uho, grlo, nos)

Bettina Kern-Gohs

Katy Vorwieger

(logopedkinje)

Savjetovalište za pacijente sa smetnjem na čulu sluha i govora u Berlinu-Fridrihshajnu